Hizmet Standartları Tablosu

KASTAMONU TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

KASTAMONU TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi
 • Dilekçe
 • Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı
 • Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete yayınlanmıyor ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi
30 Gün
2 Piyasa gözetim ve denetim kapsamında ürün güvenliği denetiminin yapılması
 • Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
 • Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı
 • Not : 175 Çağrı Merkezi araclığıyla başvuru yapılabilir..
30 Gün
3 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi
 • Dilekçe
 • Şirket Yönetim Kurulu kararını imzalayan üyelerin secildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örneği
 • Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 • Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri
 • Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 
15 Gün
4 Kooperatiflere ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Dilekçe
30 Gün
5 Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü, Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi
 • Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe
15 Gün
6 Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması
 • Vekaleten yapılan başvurularda Vekaletname
 • İmza Sirküleri
 • Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
 • Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
 • Sanayi, ithalatcı, komisyoncu, tüccar, peraakendeci sifatı le yapılan başvurulardailgili meslek odalarından alınacak Oda kayıt belgesi aslı veya Onaylı örneği
 • Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı belgesi
 • Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
 • Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
 • Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
 • Komisyoncu ve Tüccar sıfatı ile yapılan başvurularda Başvuru Formunda belirtilmiş ise üyesi olunan derneğe ait kayıt belgesi
 • İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda İhracatçı Birliği Üye Belgesi
3 Gün
7 Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması
 • Esnaf Odası Kayıt Belgesi
 • Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Mutabakat Komitesi Başvuru Dilekçesi
15 Gün
8 İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi İçin yapılan başvurların alınması ve Belge verilmesi
 • Dilekçe
 • İmza Sirküleri
 • Kayıtlı bulunulan ticaret odasından alınan faaliyet belgesi
 • Mal listesi, Kapıdan Satış Yapılması Öngörülen İl/İller,Tüketicilerin Ödemelerini Yaabilecekleri Banka Posta ve Benzeri Bilgileri, Satıcı ve Sağlayıcının Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi/TC Numarası, Tüketicinin Cayma Hakkının İletebileceği adres ve telefon bilgilerini içeren iş yeri dışında satış yetki belgesi formu
 • İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi
 • Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
30 Gün
9 Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi
 • Dilekçe
 • Vergi Levhası
 • Firmanın son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • İmza Sirküleri
3 Gün
10 Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
 • Dilekçe
 • Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
 • Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
 • Ticaret Sicil Yetki Belgesi
30 Gün
11 Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi
 • Dilekçe
 • Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 • Adli Sicil Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
 • Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi veya Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi veya Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi veya Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi veya Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesi veya Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi veya Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi
7 Gün
12 Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi
 • Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
 • Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe
 • Yönetim Kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış 6 (altı) adet değişiklik metni,
7 Gün
13 Tüketici şikayetleri ile ilgili başvuruların alınması ve gerekli incelenmesi yapılarak ilgililere bilgi verilmesi
 • Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
Not 175 Çağrı Merkezi araclığıyla başvuru yapılabilir.
6 Ay
14 Münferid Ticari Tesisler İçin Kamu Yararı Kararı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İlgili Makamın Olurunun Alınması
 • Dilekçe
 • 1/1000 Ölçekli Kadastral Pafta veya 1/5000 Ölçekli Kadastral Pafta
 • Tapu Senedi
 • Diğer kurumlardan alınan ön görüş,
 • Toprak Koruma Kurulu Kararı.
30 Gün
 


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim SEFA ÖZATA İsim Kerem Süleyman YÜKSEL
Unvan İl Müdürü V. Unvan Vali Yardımcısı V.
Adres Cebrai Mahallesi Plevne Caddesi İhsan Keskinbıçak İş Merkezi No:48 Kat:4 Daire:11/12 Merkez/KASTAMONU Adres Cebrail mah. 37200
Telefon 0 366 220 0437 Telefon 03662141094
Faks (0366) 220-0439 Faks 03662141094
e-Posta kastamonu.tim@gtb.gov.tr e-Posta http://eski-www.kastamonu.gov.tr