6502 Sayılı Kanun 54. 62. 75. Maddelerine Göre Denetimler Hız Kazandı.

Döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici işleminin zayıf tarafını oluşturan ve ekonomik menfaatlerinin korunması gereken tüketicilerimizin korunması için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. 
 
Ülkemizde uygulanan liberal ekonomik sistemde bir mal veya hizmetin fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak oluşması esas olmakla birlikte piyasalarda tam rekabetin sağlanamaması durumunda kamunun piyasa aksaklıklarını gidermek için gerekli tedbirleri alması özellikle tüketicilerin ekonomik zarar görmemeleri bakımından önem arz etmektedir.
 
31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğin  “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin “A - Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne;“Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.” şeklinde bir bent eklenmiştir. 
 
6502 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde; “ (1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir. 
(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.” hükümleri yer almaktadır. 
 
Bu itibarla, yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerine ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça görevlendirilecek personel eliyle denetim ve inceleme yapılması, aykırılık tespit edilen hususların değerlendirilmek üzere Reklam Kuruluna iletilmesi ve diğer mevzuat hükümlerine aykırılıklara ilişkin olarak da gerekli idari işlemlerin yapılması hususları ile alakalı olarak;
 
 
Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü 06.09.2018 tarih ve 36997619 sayılı olur ile Müdürlüğün 11 personeli ile Kastamonu İli merkez ve ilçeleri olmak üzere denetimlerine başlamıştır. Bu kapsamda 06.09.2018 tarihinde 1 adet firmada 28 adet ürün kalemi denetlenerek, denetimde fahiş fiyat artışına maruz kalan ürün bazında fatura alış-satış bilgilerini ivedi olarak talep etmiştir. Bu denetimlerin artık rutin olarak devam edeceğini, gerektiği takdirde haksız ticari uygulamaların cezai işlem yapmak üzere Reklam Kuruluna gönderileceği ve fiyat etiketi için ise anında müdahele edileceği hususunda,
 
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

 

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü

 

http://eski-www.hurriyet.com.tr/ekonomi/marketlerde-haksiz-kazanc-denetimi-40949263

http://eski-www.milliyet.com.tr/marketlerde-haksiz-kazanc-denetimi-kastamonu-yerelhaber-3019028/

http://eski-www.haber7.com/kastamonu/2706468-marketlerde-haksiz-kazanc-denetimi